Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống bệnh Covid-19